RENDILEPINGU ÜLDTINGIMUSED

  1. Sõiduki kasutamine

1.1 Rentnik on kohustatud kasutama Sõidukit selleks ettenähtud korras vastavalt sõiduki sihtotstarbele ja suhtuma Sõidukisse heaperemehelikult.

1.2 Rentnikul on keelatud väljuda Sõidukiga Eesti Vabariigist, kui selleks puudub Rendifirma kirjalik nõusolek.

1.3 Rentnik kohustub enne igakordset väljasõitu veenduma Sõiduki korrasolekus, jälgima teel olles selle tehnoseisundit (LE § 68 p 1) ning järgima kõiki kohalduvaid õigusakte, mis reguleerivad Sõiduki kasutamist, sealhulgas liikluseeskirju.

1.4 Keelatud on Sõiduki kasutamine – väljaspool sõiduteed, pukseerimiseks, õppesõiduks, autospordivahendina.

1.5 Rentnikul on õigus Sõiduki juhtimine üle anda kolmandale isikule üksnes Rendifirma kirjalikul nõusolekul.

1.6 Sõidukist väljumisel kohustub Rentnik mitte jätma Sõidukisse esemeid ja asju, lukustama uksed ning sisse lülitama signalisatsiooni selle olemasolul. Rentnik on kohustatud tegema kõik endast oleneva, et Sõiduki võtmed ja/või Sõiduki registreerimistunnistus ei satuks kolmandate isikute valdusesse.

1.7 Sõidukis on keelatud suitsetada. Selle keelu eiramise korral on Rendifirmal õigus nõuda leppetrahvi 400 eur.

1.8 Üürihinnad sisaldavad läbisõitu vastavalt pakkumises ja/või lepingus toodud kilometraažile.

1.9  Väikebussid: läbisõidupiirang 300 km / päevas, kuid mitte rohkem kui 5000 km rendiperioodi või ühe kuu (30 päeva) jooksul.

  1. Rentniku vastutus

2.1 Rentnik kohustub hüvitama Rendifirmale kogu Lepingu rikkumisega põhjustatud kahju osas, mida

kindlustusandja ei hüvita. Kui Lepingust tulenevalt on teatud asjaolude esinemise risk asetatud Rentnikule, vastutab Rentnik ka juhul, kui ta kahju tekkimises ei olnud süüdi.

2.2 Lepingu kehtivuse vältel kannab Rentnik Sõiduki juhusliku hävimise või Sõiduki ja selle seadmete

kahjustumise riski ning on kohustatud hüvitama kõik kahjud, mida ei ole kindlustusandja hüvitanud sõiduki mvabatahtliku kindlustuslepingu või muu kindlustuslepingu alusel.

2.3 Rentnik on kohustatud hüvitama Sõidukilt kaotatud, purunenud või vigastatud osade maksumuse, mida ei ole kindlustusandja hüvitanud sõiduki vabatahtliku kindlustuslepingu või muu kindlustuslepingu alusel.

2.4 Rentnik vastutab ja on kohustatud tasuma rendiperioodil saadud trahvimaksed liiklus – ja parkimistrahvide ning muude rikkumiste eest. Nende mitte tasumisel on Rendifirmal õigus nõuda Rentnikult lisaks trahvile ning sissenõudekuludele (sh täituritasu) teenustasu summas 48 eur. Kui Rentnik saab rendiperioodi käigus liiklus- või parkimistrahvi, peab ta sellest Rendifirmat koheselt informeerima.

2.5 Rentnik on kohustatud tasuma purunenud rehvi remondikulud summas 20 eur ühe purunenud rehvi kohta või juhul kui rehvi ei ole võimalik taastada siis kahe uue rehvi soetamiskulud. Rendifirma annab Rentnikule taastamiskõlbmatu rehvi ning samas sillas asuva teise rehvi kaasa ning nende rehvide omandiõigus kuulub Rentnikule.

2.6 Juhul, kui Rentnik ei tagasta Sõidukit täis kütusepaagiga on Rendifirmal õigus nõuda tasu iga puuduoleva kütuse liitri eest vastavalt ostetud kütuse hinnale ning lisaks teenustasu 10 eur.

2.7 Kui Rentniku tegevuse tõttu suureneb kohustusliku liikluskindlustuse kindlustussriski koefitsient, on Rendifirmal õigus nõuda Rentnikult ühekordset leppetrahvi summas 400 eur.

2.8 Rentnik kinnitab, et ta on teadlik, et Sõidukile kahju tekkimisel on tema omavastutuse summaks 400 eur ja varguse puhul 20% Sõiduki maksumusest. Rentnik on teadlik, et rikkudes Lepingust tulenevaid kohustusi võib tema vastutus ulatuda ka 100%-ni Sõiduki maksumusest.

2.9 Juhul, kui kindlustusandja hüvitab Rendifirmale kahju, mille eest vastutab käesoleva Lepingu kohaselt Rentnik, väheneb vastavas osas Rentniku hüvitamiskohustus Rendileandja ees.

2.10 Kõik Lepingust tulenevad mistahes rahalised nõuded ja kohustused, sealhulgas renditasu ja tasu

lisateenuste ning lisavarustuse kasutamise eest, tuleb Rentnikul täita seitsme (7) kalendripäeva jooksul arvates Rendifirmalt vastavasisulise nõude saamisest. Kui Rendileandja saadab nõude posti teel käesolevas Lepingus näidatud Rentniku elu- või asukohta loetakse nõue kätte saaduks.

2.11 Rendifirmal on õigus nõuda ja esitada Rentnikule Lepingust tulenev mistahes rahaline nõue kohe, kui nõude ulatus on selgunud ja Rentnik on kohustatud tasuma Lepingu punktile 2.10 vastavalt. Rahalised kohustused tuleb täita punktis 2.10 sätestatud tähtajaks ka juhul, kui asjaoludega seoses viiakse läbi väärteo-, kriminaalasja-, ja/või kindlustusjuhtumi menetlust.

2.12 Kui Rentnik ei nõustu Rendifirma poolt esitatud nõude või selle suurusega, on tal õigus esitada Rendifirmale pretensioon neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates nõude kättesaamisest. Pretensiooni esitamata jätmist tõlgendatakse nõudega nõustumisena täies ulatuses ning Rentniku hilisemaid pretensioone ei arvestata.

  1. Renditasu ning muud tasud

3.1 Rentnik kohustub Sõiduki kasutamise eest maksma tasu vastavalt Lepingule ja Rendifirma kehtivale hinnakirjale ning müügitingimustele alates Sõiduki üleandmisest Rentnikule kuni Lepingu kohases heakorras oleva Sõiduki Rendifirmale tagastamiseni. Rentniku poolt tarbitud renditeenuste, lisateenuste ja/või lisavarustuse eest tasub Rentnik Lepingu punktis 2.10 toodud tähtaja jooksul.

3.2 Kui Rentnik ei tasu Lepingust tulenevat kokkuleppelist renditasu või muid Lepingust tulenevaid rahalisi kohustusi või lisateenuste ja/või lisavarustuse tasu Lepingus märgitud tähtajaks, on Rendifirmal õigus nõuda viivist punktis 3.3 toodud määras. Teistkordse või enama hilinemise korral on Rendifirmal lisaks viivisele õigus nõuda leppetrahvi kuni kolme (3) rendipäeva tasu suuruses summas. Trahvi maksmine ei vabasta renditasu maksmisest.

3.3 Kui Rentnik ei tasu Lepingust tulenevat mistahes rahalist kohustust tähtaegselt on Rendifirmal õigus nõuda viivist tasumisele kuuluvast summast 0,1% päevas iga tasumisega viivitatud päeva eest.

3.4 Rendileandjal on õigus enne Sõiduki kätteandmist nõuda Rentnikult tagatisraha 450-750 eur.

  1. Rendifirma kohustub

4.1 Üle andma Rentnikule töökorras Sõiduki ja dokumendid kokkulepitud ajal ja kohas.

4.2 Üle andma Rentnikule Sõiduki puhtana ja täis kütusepaagiga.

4.3 Tagastama Rentnikule, kes on täitnud kõik oma lepingulised kohustused Rendifirma ees, tagatisraha.

4.4 Vaatama Rentniku poolt tagastatud Sõiduki üle 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul alates Sõiduki

tagastamisest Rentniku poolt ning edastama pretensioonid seoses avastatud kahjustustega Rentnikule hiljemalt 14 (neljateist) kalendripäeva jooksul.

  1. Üleandmine ja vastuvõtmine

5.1 Rendifirma annab Rentnikule Sõiduki üle ning Rentnik võtab Sõiduki vastu vastava märke tegemisega Lepingusse. Lisaks Sõidukile annab Rendileandja Rentnikule üle kohustusliku liikluskindlustuse poliisi, blanketid “Teade liiklusõnnetusest“, Sõiduki registreerimistunnistuse koopia kaks tõkiskinga, esmaabivahendid (autoapteek), tulekustuti, ohukolmnurga.

5.2 Juhul, kui Sõidukil esinevad puudused, mis ei takista Sõiduki kasutamist, teeb Rentnik sellekohase märkuse Lepingusse. Kui Rentnik ei ole teinud Sõiduki tehnilise seisukorra kohta märkust, loetakse, et Sõiduk vastab Lepingu tingimustele ning on igasuguste kahjustusteta.

5.3 Rentnik on kohustatud tagastama Sõiduki samas tehnilises korras kui Rendifirma selle üle andis ning Sõiduk peab olema täis kütusepaagiga.

  1. Rentniku kohustused rikete, kahjustuste, avarii või valduse kaotuse korral

6.1 Rendiperioodil tekkinud Sõiduki riketest ja vigastustest on Rentnik kohustatud Rendifirmat viivitamatult teavitama. Lisaks peab Rentnik Rendifirmale edastama allkirjastatud seletuskirja, mis sisaldab temapoolset toimunu kirjeldust.

6.2 Kui Sõiduki rike ei võimalda Sõidukit edasi kasutada, kooskõlastab Rentnik Rendifirmaga remondikoha, kus rike kõrvaldatakse. Üldjuhul on remondi kohaks vastava automargi esindus Eesti Vabariigis. Rendifirmaga kooskõlastamata Sõiduki rikete- või remondikulusid ei ole Rendifirma kohustatud Rentnikule hüvitama.

6.3. Rentnik on kohustatud viivitamatult teavitama Rendifirmat Sõiduki kahjustustest, avariist, röövimisest, kelmusest, vargusest või muust asjaolust, mis on seadnud või seab ohtu Rendifirma omandis või valduses oleva vara. Samuti on Rentnik kohustatud antud punktis nimetatud juhul viivitamatult teatama ka vastavalt politseid ja /või päästeteenistust.

6.4. Liiklusõnnetusse sattumisel tuleb käituda lähtudes liikluseeskirja nõuetest.

6.5 Liiklusõnnetuse korral tuleb kutsuda sündmuskohale politsei, et fikseerida liiklusõnnetus või tuleb Rentnikul täita nõuetekohaselt blankett “Teade liiklusõnnetusest“. Selle blanketi “Teade liiklusõnnetusest“ või politsei poolt sündmuskohal koostatud dokumentatsiooni koopia mitte esitamisel Rendifirmale, on Rentnik täies ulatuses vastutav Rendifirmale tekitatud kahjude eest.

6.6 Valduse kaotuse korral tuleb viivitamatult tagastada Rendifirmale sõiduki registreerimistunnistus ning võtmed. Rentnik kinnitab, et ta on teadlik, et eeltoodud kohustuse täitmata jätmisel ei hüvita Rendifirma kindlustusandja Rendifirmale mistahes kahju, mistõttu on Rentnik kohustatud kandma täies ulatuses kõik Rendifirmale tekkiva kahju, sealhulgas Sõiduki 100% väärtuse.

  1. Rendifirma vastutus Sõiduki rikke korral

7.1. Rendifirma ei vastuta otseselt ega kaudselt kahjude eest, mis võivad Rentnikule tuleneda Sõiduki rikkest enne rendiperioodi või selle ajal ning kui seoses eelnevaga sõit katkeb või viibib, välja arvatud kui see tuleneb Rendifirma poolsest tahtlikust või raskest hooletusest tulenevast Lepingu rikkumisest.

  1. Sõiduki tagastamine

8.1 Rentnik on kohustatud Sõiduki tagastama kokkulepitud ajal, kokkulepitud kohta ning samas seisus milles Sõiduk Rentnikule üle anti.

8.2 Rendiaja ületamisel ilma Rendifirma vastava nõusolekuta, on Rendifirmal õigus nõuda kahekordset renditasu iga rendiaega ületanud päeva eest.

8.3 Rentnik on teadlik, et juhul kui ta ei tagasta sõidukit Lepingus ettenähtud tähtpäeval ning ei ole teavitanud Rendifirmat takistavatest asjaoludest, on Rendifirmal õigus esitada EV õiguskaitseorganitele avaldus karistusseadustiku § 215 alusel, mis sätestab vastutuse juhuks, kui sõidukit kasutatakse omavoliliselt.

8.4 Juhul kui Rentnik tagastab Sõiduki enne Lepinguga määratud aega või Rendifirma õigustatult ütleb Lepingu üles ei ole Rendifirma kohustatud tagastama Rentniku poolt tasutud ettemaksu.

  1. Rendilepingu erakorraline ülesütlemine

9.1 Rendifirmal on õigus Leping koheselt üles öelda ja nõuda Sõiduki kohest tagastamist, kui tuleb ilmsiks, et Rentnik rikub Lepingu tingimusi, on esitanud Lepingu sõlmimisel valeandmeid, on Rendifirmat muul viisil eksitanud või kui ilmnevad muud asjaolud, mis võivad ohtu seada Sõiduki või tekitada kahju Rendifirmale.

9.2 Juhul kui Rendifirma ütleb üles Lepingu punktis 9.1 toodud põhjustel, on Rentnik kohustatud tagastama Sõiduki Rendifirmale hiljemalt viie (5) tunni möödudes arvates Rendifirma poolsest telefoni teel edastatud teatest (k.a SMS sõnum) Lepingu ülesütlemise kohta, Lepingus näidatud telefoni numbrile. Kui Rentnik Sõidukit viie (5) tunni jooksul ei tagasta, kohustub ta tasuma leppetrahvi 192 eur ja rakenduvad Lepingu punktid 8.2 ning 8.3.

  1. Muud tingimused

10.1 Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mitte saavutamisel Harju Maakohtus Kentmanni kohtumajas.

10.2 Käesolevaga on Rentnik andnud nõusoleku temapoolsel kokkuleppe mittetäitmisel tema isikuandmete töötlemiseks, sh avaldamiseks kolmandatele isikutele, isikuandmete kaitse seaduse mõttes.

10.3 Car4YouRent ei hüvita auto tehnilise rikke korral reisi katkemise kulusid, kaudseid kulusid, saamata jäänud tulu ega muid sarnaseid kulusid.

10.4 Car4YouRent ei garanteeri autode saadavust igal ajahetkel.

10.5 Car4YouRent jätab endale õiguse autot mitte üürida.

10.6 Car4YouRent jätab endale õiguse muuta hindasid ning tingimusi ette teatamata.

 

info@car4yourent.ee   Tel: +37256573632